Säännöt

Elävän musiikin yhdistys ELMU ry:n säännöt

 

1 § Yhdistyksen nimi on Elävän musiikin yhdistys ELMU ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toimialueena koko maa.

 

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää musiikintekijät ja kuluttajat yhteiseen toimintaan elävän musiikin esittämismahdollisuuksien lisäämiseksi ja suomalaisen musiikin laadun ja musiikkitietoisuuden parantamiseksi. Yhdistys edistää suomalaisen musiikin tunnettavuutta maailmalla. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää musiikin harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää suomalaista kaupunki- ja nuorisokulttuuria.

 

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
- järjestää tai auttaa järjestämään konsertteja, tapahtumia, kokouksia, juhlia, koulutus-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä jäsenilleen opinto- ja konserttimatkoja kotimaassa, sekä ulkomailla.
- vaikuttaa julkisyhteisöihin taloudellisen tuen saamiseksi elävän musiikin esittämiselle, sekä kaupunki- ja nuorisokulttuurille.
- pyrkii järjestämään muusikoille harjoitusmahdollisuuksia, esiintymistilaisuuksia, musiikin ja esitysten julkaisumahdollisuuksia ja oikeudellista neuvontaa.
- on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.
- voi palkata henkilökuntaa.
- yhdistys voi ottaa osaa päämääriänsä edistävään kansainväliseen toimintaan.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- järjestää maksullisia konsertteja, ilmaiskonsertteja, musiikkitilaisuuksia ja festivaaleja sekä vastaavanlaisia tilaisuuksia
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita.
- asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja ja musiikkimessuja.
- toimeenpanee asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa
- jakaa kunniamainintoja, -palkintoja ja –kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja jäsenilleen.

 

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuneille eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

4 § Yhdistyksen jäsenenä voi olla henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoitusperät. Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla vapaa-, ainais- ja kunniajäseniä. Hallitus käsittelee ja hyväksyy jäsenhakemukset (ks. 11 §). Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

5 § Jos yhdistyksen jäsen toimii yhdistyksen sääntöjen tai toimintaperiaatteen vastaisesti tai laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen vuoden tai sitä pitemmältä ajalta, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen. Jäsenmaksun suorittamisen laiminlyönnin aikana jäsenellä ei ole oikeutta jäsenetuihin.

 

6 § Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymis- ja/tai vuosimaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous kutakin vuotta varten erikseen. Ainaisjäsen maksaa kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta hallitus päättää tapauskohtaisesti erikseen. Kunniajäsenyys on elinikäinen ja ilmainen. Kunniajäsenet valitsee hallitus. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat toimikautensa ajan vapaajäseniä, eli ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta. Yhdistyksen hallitus voi harkintansa mukaan myöntää kulttuurillisin tai sosiaalisin perustein hallituksen toimikauden mittaisia vapaajäsenyyksiä myös muille jäsenille.

 

7 § Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle aina jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tai jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yhdistyksen kokous on päättänyt sen koolle kutsumisesta.

 

8 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään lokakuun 1. ja joulukuun 31. päivän välisenä aikana. Hallitus määrää tarkemmin vuosikokouksen paikan, päivämäärän ja alkamisajankohdan.

 

Vuosikokouksesta on jäsenille ilmoitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja/tai vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella vähintään yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous.

 

Yhdistyksen kokouksessa on kaikilla vuosimaksunsa maksaneilla jäsenillä sekä vapaa-, ainais- ja kunniajäsenillä yhtäläinen puhe-, ääni- ja esitysoikeus.

 

Äänioikeuden antava vuosimaksu tulee maksaa yhdistyksen tilille tai käteisellä yhdistyksen toimistoon viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

 

9 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen esityslista;
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Vahvistetaan alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja muuten avoinna oleville paikoille;
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja kuluvan tilikauden tilejä tarkastamaan. Vuosikokous voi lisäksi valita toiminnantarkastajan kuluvan tilikauden tilejä tarkastamaan;
10. Päätetään liittymis- ja/tai vuosimaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10 § Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta yhdistyksen hallitus. Hallituksen toimikausi alkaa, kun vuosikokous on sen valinnut ja kestää seuraavaan vuosikokoukseen, kunnes seuraava hallitus on valittu.

 

Hallitukseen kuuluu 5-9 sellaista jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhdistyksen kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavana kolmantena kalenterivuonna pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

 

Lisäksi hallitukseen kuuluu enintään kaksi sellaista jäsentä, joiden toimikausi alkaa valinnasta päättäneen yhdistyksen kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa ensiksi seuraavana kalenterivuonna pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

 

Hallituksen jäsenellä on oikeus erota kesken toimikauden ilmoittamalla siitä hallitukselle. Uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi on valittava seuraavassa vuosikokouksessa.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää lisäksi toiminnanjohtajan sekä voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa valiokuntia hoitamaan hallituksen niille nimittämiä tehtäviä.

 

Yhdistyksen hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä kirjallisesti vaatii hallituksen kutsumista koolle, on puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 jäsentä on paikalla.

 

11 § Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten pohjalta,
2. ottaa ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, työntekijät ja projektihenkilöstö sekä päättää näiden palkoista ja muista toimisuhteen ehdoista,
3. huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty,
4. valvoa toiminnanjohtajaa ja yhdistyksen muuta hallintoa,
5. ratkaista jäsenhakemukset ja pitää yllä jäsenluetteloa,
6. päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta ja valmistella niihin esityslistat,
7. laatia toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta
varten ja myös muuten valmistella vuosikokousta,
8. huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta,
9. laatia itselleen työjärjestys,
10. nimetä yhdistyksen edustajat luottamustoimiin.

 

12 § Toiminnanjohtaja
Hallitus voi valita yhdistykselle toiminnanjohtajan, johon sovelletaan tämän pykälän määräyksiä. Hallitus päättää toiminnanjohtajan ottamisesta, erottamisesta ja toimisuhteen ehdoista.
Toiminnanjohtajan on edistettävä yhdistyksen etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita yhdistyslain, sääntöjen sekä yhdistyksen kokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

 

Toiminnanjohtaja hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa. Muun ohessa toiminnanjohtaja
1. huolehtii hallituksen päätettävien asioiden valmistelusta ja yhdistyksen toimielinten päätösten täytäntöönpanosta,
2. johtaa yhdistyksen toimistoa ja järjestää sen työt,
3. huolehtii yhdistyksen kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavuudesta.

 

13 § Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä henkilö, jolle hallitus on erikseen antanut nimenkirjoitusoikeuden, kukin erikseen.

 

14 § Yhdistyksen pääoma muodostuu peruspääomasta ja käyttörahastosta. Peruspääoma on 250.000 euroa sekä yhdistyksen myöhemmin peruspääomaksi saama omaisuus. Peruspääoman tuotto, liittymis- ja muut jäsenmaksut sekä yhdistyksen saamat kannatusmaksut kuuluvat käyttörahastoon. Käyttörahastoa käytetään yhdistyksen juoksevien menojen, apurahojen ja palkintojen maksamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan varoja erityisiksi nimikkorahastoiksi, joiden tarkoitus on sopusoinnussa yhdistyksen oman tarkoituksen kanssa.

Peruspääoma on sijoitettava tuloa tuottavasti ja turvaavasti.

Yhdistyksen maksuvalmiuden turvaamiseksi yhdistyksen kokous voi sääntöjen 17 §:n 2 momentissa määrätyllä tavalla kahden kokouksen päätöksellä päättää hallituksen esityksestä, että kerrallaan enintään puolet peruspääomasta siirretään käyttörahastoon 

15 § Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. Tilinpäätös, kirjanpito ja muu tilintarkastukseen liittyvä aineisto on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa vähintään neljäntoista (14) päivän kuluessa aineiston vastaanottamisesta.

 

16 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa, joissa tällöin arpa ratkaisee.

 

17 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos sitä kannattaa kolme neljännestä (3/4) kokouksen äänioikeutetuista osanottajista.

 

Peruspääomaa sekä sen käyttämistä ja sijoittamista koskevien sääntömääräysten muuttamisesta on kuitenkin päätettävä edellä mainitulla määräenemmistöllä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Kumpaankin kokoukseen on toimitettava kutsu siten kuin säännöissä määrätään.

 

18 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoitusta vastaavaan toimintaan, josta päättää yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous.

 

19 § Siirtymämääräykset

Vuonna 2011 sääntömuutoksen voimaantullessa alkanut tilikausi päättyy 31.8.2011.